Weinlese in Krems
11.10.2008

CIMG0094 CIMG0095 CIMG0097 CIMG0098 CIMG0099 CIMG0100 CIMG0101
CIMG0102 CIMG0104 CIMG0105 CIMG0109 CIMG0111 CIMG0112 CIMG0115
CIMG0117 CIMG0122 CIMG0124 CIMG0130 CIMG0133 CIMG0136 CIMG0138
CIMG0140 CIMG0142 CIMG0145 CIMG0147 CIMG0153 CIMG0156